Ubytování v soukromí v rakouských Alpách

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro zajištění ubytování v oblastech Schladming, Zillertal a Kaprun-Zell am See. Pro ubytovací kapacity uvedené v sekci "Rezervace online" platí obchodní podmínky daného turistického svazu.

CESTOVNÍ AGENTURA REISEBÜRO ALPINIA e.U.

Königstetterstr. 48-56/5/16, 3430 Tulln an der Donau, Rakousko

Cestovní agentura Reisebüro Alpinia e.U. zprostředkovává pobyty v ubytovacích kapacitách zveřejněných na internetových stránkách www.rakousko-ubytovani.com.

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi Cestovní agenturou Reisebüro Alpinia, e.U., místem podnikání Königstetterstr. 48-56/5/16, A-3430 Tulln an der Donau, Rakousko (dále jen cestovní agentura) jako poskytovatelem služeb cestovního ruchu a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen zákazník) jako uživateli těchto služeb.

2. OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ ÚČASTI
a. Zákazník termín pobytu poptává prostřednictvím formuláře Poptávka, který je k dispozici u popisu každé ubytovací kapacity na internetových stránkách www.rakousko-ubytovani.com. Cestovní agentura požadavek zákazníka ověří u majitele objektu a termín potvrdí, v případě obsazené kapacity zákazníkovi nabídne náhradní termín či jiné ubytování ve stejné kvalitě a lokalitě.
b. Cestovní služby dle vlastních požadavků může zákazník poptávat také prostřednictvím e-mailu info@rakousko-ubytovani.com. Na základě konkrétního požadavku cestovní agentura vypracuje Nabídku, kterou zašle zákazníkovi.
c. Zákazník cestovní služby objednává formou Závazné objednávky, a to elektronickou formou (e-mailem) nebo faxem. O následné rezervaci je zákazník informován Potvrzením o rezervaci, a to elektronickou formou (e-mailem).

3. SJEDNANÉ SLUŽBY
Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis služeb vč. cen uvedený na Potvrzení o rezervaci. Změny služeb nad rámec dohodnutých služeb musí být ze strany cestovní agentury písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem pobytu. Pokud zákazník některé sjednané a zaplacené služby nevyužije, nemá nárok na náhradu nečerpaných služeb.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
a. Náležitosti platby jsou uvedeny na Potvrzení o rezervaci. Záloha ve výši 50% celkové ceny objednaných služeb se splatností 3 pracovních dní slouží jako závazné potvrzení objednaných služeb.
b. Doplatek ceny objednaných služeb je splatný 21 dní před zahájením pobytu. V případě objednání cestovních služeb v době kratší než 21 dní před nástupem je splatnost ihned.
c. Zaplacení zálohy, doplatku, případně celé částky ceny objednaných služeb je možné uskutečnit bankovním převodem, vkladem na účet cestovní agentury vedený ve Sberbank nebo v hotovosti v kanceláři cestovní agentury.
d. Ceny služeb jsou uvedeny v Eur. Zákazník má možnost pobyt uhradit v EUR nebo v CZK. Při platbě v CZK se přepočet řídí dle aktuálního kurzu Sberbank CZ devizy prodej v den vystavení zálohové či doplatkové faktury.

5. STYK MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
Účastníci smluvních stran mezi sebou komunikují elektronicky (e-mailem), telefonicky nebo prostřednictvím faxu. U poštovního styku je doručovacím místem na straně zákazníka adresa uvedená v Potvrzeni o rezervaci, na straně cestovní agenrury je doručovací adresou adresa kanceláře Königstetterstr. 48-56/5/16, A-3430 Tulln an der Donau. Cestovní agentura se zavazuje zákazníkovi poskytnout všechny potřebné doklady (Voucher, Pokyny na cestu) do 7 dní po zaplacení plné ceny objednaných služeb.

6. ZMĚNY OBJEDNANÝCH SLUŽEB A CEN
a. Ceny služeb jsou uvedeny v Nabídce, kterou cestovní agentura vypracovává na základě Poptávky. Případné změny ceny služeb je cestovní agentura povinna oznámit zákazníkovi včas, a to tak, aby mohly být na obou stranách učiněny odpovídající kroky.
b. Dojde-li k nepředvídatelné situaci s objektem ubytovatele, při níž není možné poskytnout sjednané služby, nabídne cestovní agentura zákazníkovi náhradní ubytování ve stejné kvalitě a lokalitě. V případě, že bude nevyhovující, bude zákazníkovi vrácena poskytnutá záloha, případně plná cena již zaplacených služeb. Tyto události jsou zejména přírodní katastrofy, požár, uzavření objektu z důvodu nezpůsobilosti, závažné osobní a zdravotní problémy ubytovatele apod.

7. DOPRAVA
Ceny poskytnuté cestovní agenturou zákazníkovi jsou uvedené bez dopravy. Pro přepravu používá zákazník dopravu vlastní. Během přepravy zákazníka vlastní dopravou nenese cestovní agentura za zákazníka a jeho majetek žádnou zodpovědnost.

8. ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
V případě storna platí rakouské hotelové stornovací podmínky:
- více než 3 měsíce před nástupem - manipulační poplatek ve výši 10%
- 3 měsíce až 1 měsíc před nástupem - 40% ceny pobytu
- 1 měsíc až 1 týden před nástupem - 70% ceny pobytu
- týden před nástupem - 90% ceny pobytu

Cestovní agentura může zákazníkovi zajistit pojištění stornopoplatků u rakouské pojišťovny Europäische. Podrobnější informace k pojištění stornovacích poplatků jsou uvedeny zde.

9. POBYT
a. Pokud není uvedeno jinak, je pobyt zahájen ve sjednaný den po 14.00 hod, ukončení pobytu je ve sjednaný den do 10.00 hod. Po příjezdu je zákazník povinen prokázat se ubytovacím poukazem, zkontrolovat kvalitu pokoje, uhradit příslušné doplatky a případně si doobjednat další služby. Všechny doobjednané služby je zákazník povinen uhradit před svým odjezdem.
b. Zákazník je povinen během pobytu dodržovat ubytovací podmínky. Za případně sankce při nedodržování ubytovacího řádu nenese cestovní agentura zodpovědnost.

10. REKLAMACE
Informace o ubytovacích kapacitách uvedené na internetových stránkách nebo v Nabídce zaslané zákazníkovi na základě konkrétního požadavku poskytuje ubytovatel. V případě zjištění zásadních odlišností majících vliv na rozsah a kvalitu objednaných služeb je zákazník povinen neprodleně informovat cestovní agenturu, která podnikne potřebné kroky k nápravě. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

11. POJIŠTĚNÍ
V ceně nabízených služeb není zahrnuto cestovní pojištění a zákazník si jej zajišťuje individuálně.

12. OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa a telefon slouží výhradně za účelem zajištění pobytu a nebudou poskytovány třetím osobám. Při zpracování osobních údajů zákazníka je cestovní agentura povinna dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a nebylo neoprávněně zasahováno do jeho soukromého a osobního života. Více informací k ochraně osobních údajů naleznete zde.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. května 2018.